Na temelju članka 33. Odluke o izborima za Vijeća MZ općine Ljubuški („Službeni glasnik općine Ljubuški“, broj 1/10 i 4/11) i članka 3. Odluke o raspisivanju izbora za Vijeće Mjesne zajednice Dole-Greda, broj: 01-02-1169/16 od 03. lipnja 2016. godine, Općinsko izborno povjerenstvo Ljubuški,  d o n o s i

NAPUTAK o rokovima i redoslijedu aktivnosti održavanja izbora za članove Vijeća Mjesne zajednice Dole-Greda

I.
Općinsko vijeće Ljubuški na  XXXVI sjednici, održanoj  03. lipnja 2016. godine donijelo je Odluku o raspisivanju i održavanju izbora za članove Vijeća Mjesne zajednice Dole-Greda, broj:01-02-1169/16. Izbori za Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški održat će se 26. lipnja (nedjelja) 2016. godine u vremenu od 08,00 – 16,00 sati.


II.
Rokovi teku od  06. lipnja 2016. godine (ponedjeljak).
1.) Prijave za ovjeru političkih stranaka,  neovisnih kandidata i udruga podnose se Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije do 10. lipnja 2016. godine (petak) do  14,00 sati.
2.) Zahtjevi za  ovjeru liste neovisnih kandidata i koalicija podnose se OIP-u najkasnije do 17. lipnja 2016. godine (petak)  do 14,00  sati.
3.) Prijavu kandidacijskih listi političkih stranaka, koalicija i lista neovisnih kandidata  za Vijeće Mjesne zajednice Dole-Greda ovjereni politički subjekti podnose OIP-u do 17. lipnja 2016. godine (petak) do 14,00 sati.
4.) Ždrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima obavit će se u sjedištu OIP-a, odnosno u prostorijama Općinske vijećnice dana 22. lipnja 2016. godine (srijeda) u 14,00 sati.
5.) Odluku o ovjeri kandidata za članove Vijeće Mjesne zajednice Dole-Greda OIP donosi najkasnije u roku od 10 dana od dana podnošenja prijava, odnosno najkasnije do 20. lipnja 2016. godine.
6.) Objavljivanje broja upisanih birača u Središnji birački popis za Mjesne zajednice za koju se provode izbori obavit će se neposredno nakon dostave popisa od SIP BiH.
7.) Imenovanje članova biračkih odbora vrši Općinsko izborno povjerenstvo.
8.) Objava konačnih listi kandidata na  oglasnoj ploči obavit će se najkasnije do 22. lipnja 2016. godine.
9.) Zahtjevi za akreditaciju promatrača političkih subjekata i udruga građana podnose se OIP-u najkasnije 7 dana prije održavanja izbora.
10.) Zabrana objavljivanja rezultata ispitivanja javnog mijenja počinje 48 sati prije otvaranja biračkog mjesta i traje do zatvaranja biračkog mjesta, odnosno u razdoblju od 24. lipnja 2016. godine do 26. lipnja 2016. godine do zatvaranja biračkog mjesta. 24 sata prije otvaranja biračkog mjesta do njegova zatvaranja političkim subjektima se zabranjuje sudjelovanje u javnim političkim aktivnostima.
11.) Birački odbori vrše dostavu rezultata glasovanja i kompletan izborni materijal OIP-u najkasnije u roku od  4 sata po zatvaranju biračkog mjesta odnosno do 26. lipnja 2016. godine do 20,00 sati.
12.) Preliminarni neslužbeni i nekompletni rezultati izbora za Vijeće Mjesne zajednice Dole-Greda OIP će objaviti  27. lipnja 2016. godine do 16,00 sati.
13.) Utvrđivanje i objavu rezultata izbora za Vijeće Mjesne zajednice Dole-Greda OIP će objaviti  najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja izbora.
III.
Prijave se podnose u sjedištu OIP-a. Prijave podnesene nakon isteka utvrđenih rokova ili podnesene putem pošte biti će odbijene od strane OIP-a. Obrasci za prijavu nalaze se na službenoj web stranici Općine Ljubuški www.ljubuski.ba
IV.
Ovaj Naputak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Općine Ljubuški.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj: 01/2-05-1181/16
Ljubuški, 03. lipnja 2016. godine
Predsjednik
Stipe Bubalo, v.r.