ljubuski logo b

Bosna i Hercegovina

 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

 

OPĆINA LJUBUŠKI

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

 

Broj: 02-24-868/16

 

Ljubuški, 21. travanj 2016. godine

 

 

 

Na temelju članka 8. Zakona o koncesijama ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 13/13), Pravilnika o načinu, potrebnoj dokumentaciji i postupku procjene najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 21/13) i članka 5. Odluke o pokretanju postupaka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški broj: 01-02-818/16 od 14.04.2016. godine, Općinski načelnik  r a s p i s u j e 

 

 

 

NATJEČAJ za dodjelu Koncesije na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški

 

 

 

 

 

I. PREDMET KONCESIJE I LOKACIJA
 
Koncesija se dodjeljuje na parcelama poljoprivrednog zemljišta označenim kao:                      
 
IZNOS JAMČEVINE  (u KM)
     
1. k.č. br. 239/32, u površini od 36214 m2, K.O. Vojnići- Dole            108,64
k.č. br. 946/5, u površini od 19393 m2, K.O. Klobuk- Podbrdo            58,18
2. k.č. br. 424/75, u površini od 5133 m2, K.O. Hrašljani                  15,40
3. k.č. br. 1209/16, u površini od 21874 m2, K.O. Hrašljani                65,62
4. k.č. br. 1209/17, u površini od 26259 m2, K.O. Hrašljani                78,78
5. k.č. br. 2598/11, u površini od 7602 m2, K.O. Hardomilje                22,81
6. k.č. br. 714/47, u površini od 5023 m2, K.O. Hardomilje                 15,07
7. k.č. br. 714/48, u površini od 15000 m2, K.O. Hardomilje                45,00
8. k.č. br. 745/3, u površini od 11187 m2, K.O. Mostarska Vrata- Gradska   33,56
9. k.č. br. 3567/32, u površini od 5003 m2, K.O. Ljubuški                  15,01
10. k.č. br. 424/76, u površini od 16056 m2, K.O. Hrašljani                 48,17
11. k.č. br. 14/45, u površini od 17724 m2, K.O. Hrašljani                  53,17
12. k.č. br. 8/54, u površini od 10538 m2, K.O. Cerno                       31,61
13. k.č. br. 8/55, u površini od 66834 m2, K.O. Cerno                      200,50
14. k.č. br. 1924/20, u površini od 14830 m2, K.O. Cerno                    44,49
15. k.č. br. 3570/2, u površini od 11477 m2, K.O. Crveni Grm                34,43
16. k.č. br. 3950/24, u površini od 13909 m2, K.O. Crveni Grm               41,73
17. k.č. br. 192/84, u površini od 5254 m2, K.O. Studenci                   15,76
18. k.č. br. 192/109, u površini od 24974 m2, K.O. Studenci                 74,92
19. k.č. br. 2544/2, u površini od 4233 m2, K.O. Radišići gornji            12,70
k.č. br. 2544/3, u površini od 795 m2, K.O. Radišići gornji              2,39
20. k.č. br. 1176/36, u površini od 5000 m2, K.O. Hrašljani                 15,00
 
II. VRIJEME NA KOJE SE DODJELJUJE KONCESIJA
 
Koncesija se dodjeljuje  na razdoblje od 30 (trideset) godina.
 
III. IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU
 
Početni iznos koncesijske naknade u postupku javnog natječaja za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu iznosi 300,00 KM/ha.
 
Nakon sklapanja ugovora o koncesiji, koncesionar se oslobađa plaćanja godišnje koncesijske naknade u trajanju:
a) za višegodišnje nasade voćarskih i vinogradarskih kultura- 2 (dvije) godine,
b) za višegodišnje nasade aromatičnog, ljekovitog, začinskog bilja i bobičastog voća- 1 (jednu) godinu,
c) za proizvodnju povrća u zaštićenom i na otvorenom prostoru - 1 (jednu) godine.
 
Po isteku vremenskog perioda iz stavka 2. ovog članka koncesionar plaća cjelokupni iznos godišnje koncesijske naknade  sukladno stavku 1.ovog članka.
 
IV.   PRAVO  SUDJELOVANJA
 
Javnom natječaju mogu pod istim uvjetima mogu pristupiti zainteresirane domaće i strane pravne osobe utemeljene i registrirane sukladno zakonima Bosne i Hercegovine, ili fizičke osobe koje obavljaju registriranu poljoprivrednu djelatnost. 
 
V.  OPIS PROJEKTA
 
Koncesija na poljoprivrednom zemljištu dodjeljuje se u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje.
Planirana poljoprivredna proizvodnja realizirat će se kao revitalizacija zapuštenog dijela poljoprivrednog zemljišta i organiziranje proizvodnje poljoprivrednih  kultura na navedenim česticama.
 
VI.  KRITERIJI ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
Kriteriji po kojima će se vrednovati svaka ponuda su: visina iznosa koncesijske naknade po hektaru, visina novčanih ulaganja po hektaru, dinamika realizacije gospodarskog programa, utjecaj na povećanje zaposlenosti (broj novih radnih mjesta). Prvenstvo na natječaju stječe onaj sudionik koji po kriterijima prikupi najveći broj bodova.
 
1. Iznos koncesijske naknade od strane ponuditelja-                    broj bodova 85
 
Maksimalan broj bodova (85) će se dodijeliti ponuditelju koji je predložio najvišu cijenu.
Drugi ponuditelj će u skladu s tim dobiti broj bodova prema sljedećoj formuli:
 
P = Pt / P1 x 85 pri čemu je :
 
P=  broj bodova koji je ponuditelj dobio za ponuđenu cijenu,
P1= najviša cijena koja je ponuđena u postupku natječaja
Pt= cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene
(85 maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu)
 
2. Visina novčanih ulaganja po jedinici  površine/ha-               broj bodova 5
 
Maksimalan broj bodova (5) će se dodijeliti ponuditelju koji predloži najvišu cijenu ulaganja.
Drugi ponuditelj će u skladu s tim dobiti broj bodova prema sljedećoj formuli:
 
P= Pt / P1 x 5 pri čemu je :
 
P = broj bodova koji je ponuditelj dobio za ponuđenu cijenu ulaganja
P1= najviša cijena koja je ponuđena u ulaganju po jedinici površine/ha
Pt = cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocijene 
( 5 maksimalan broj bodova koji je dodijeljen  ponuđaču koji je ponudio najvišu cijenu)                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                 
3. Dinamika realizacije gospodarskog programa-                  broj bodova 5
          
-realizacija gospodarskog programa više od 4 godine                                          1 bod 
-realizacija gospodarskog programa do 4 godine                                                  2 boda     
-realizacija gospodarskog programa do 3 godine                                                  3 boda    
-realizacija gospodarskog programa do 2 godine                                                  4 boda    
-realizacija gospodarskog programa do 1 godine                                                  5 bodova   
 
 
4. Utjecaj na povećanje zaposlenosti-                                      broj bodova 5 
 
-gospodarski program osigurava do 3 nova radna mjesta                                         1 bod
-gospodarski program osigurava od 4 do 7 novih radnih mjesta                               2 boda
-gospodarski program osigurava od 8 do 15 novih radnih mjesta                             3 boda
-gospodarski program osigurava od 16 do 25 novih radnih mjesta                           4 boda
-gospodarski program osigurava preko 26 novih radnih mjesta                                5 bodova
 
VII. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Ponuda mora sadržavati:
- za fizičke osobe:
1. Ispunjen prijavni obrazac,
2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini od 10% iznosa početne koncesijske naknade po jednom hektaru  (uplatiti na depozitni račun općine Ljubuški broj 3380002200044268 - vrsta prihoda 721119),
3. Ovjerenu presliku osobne iskaznice,
4. Potvrda ili rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti,
5. Uvjerenje o prebivalištu,
6. Uvjerenje iz porezne uprave o izmirenim obvezama (ne starije od 3 mjeseca),
7. Uvjerenje sa suda da se ne vodi kazneni postupak,
8. Kopiju katastarskog plana čestice na koju se ponuda  odnosi,
9. Gospodarski program korištenja zemljišta (opis projekta  koji mora sadržavati prosječna
    ulaganja po jedinici površine/ ha, dinamiku realizacije gospodarskog programa i 
    planirani broj zaposlenih).
10.Ponuda iznosa koncesijske naknade ne može biti manja od novčanog iznosa
     Sukladno točki 3. ovog Natječaja. (obuhvaćena je točkom VII stavkom 1. dokumentacije)
 
          -    za pravne osobe:
1. Ispunjen prijavni obrazac, 
2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini od 10% iznosa početne koncesijske naknade po jednom hektaru (uplatiti na depozitni račun općine Ljubuški broj: 3380002200044268 - vrsta prihoda 722611),
3. Ovjerenu presliku rješenja o registraciji  pravnog subjekta kojeg je izdao nadležni sud,
4. Ovjerena preslika uvjerenja o poreznoj  registraciji,
5. Ovjerena preslika obavijesti o razvrstavanju pravnog subjekta prema djelatnosti, 
6. Uvjerenje iz porezne uprave o izmirenim obvezama (ne starije od 3 mjeseca),
7. Potvrda suda da odgovorna osoba pravne osobe ponuditelja nije u posljednjih 5 (pet) godina osuđivana zbog kršenja propisa kojima se sankcioniraju gospodarski prekršaji (izdaje nadležni općinski sud), 
8. Kopiju katastarskog plana čestice na koju se ponuda odnosi,
9. Gospodarski program korištenja zemljišta  (opis projekta koji mora sadržavati prosječna 
   ulaganja po jedinici površine/ ha, dinamiku realizacije gospodarskog programa i planirani
   broj zaposlenih).
10.Ponuda iznosa koncesijske naknade ne može biti manja od novčanog iznosa sukladno točki 3. ovog Natječaja. (obuhvaćena je točkom VII stavkom 1. dokumentacije)
 
Podnesena dokumentacija se ne vraća ponuditeljima.
 
VIII. JAMČEVINA I TROŠKOVI CIJEPANJA PARCELE I PROVOĐENJA PROMJENA U KATASTRU
 
Uplaćeni iznos jamčevine koja služi za pokriće troškova postupka koncesije, sukladno čl. 2 Pravilnika o naknadama za rad povjerenstva, iznos jamčevine za natječaj i iznos jamčevine za uredno izvršenje ugovora o koncesiji ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 3/14), vraća se ponuditelju koji ne dobije koncesiju na poljoprivrednom zemljištu u iznosu od 50% uplaćenih sredstava jamčevine.
Ponuditelj koji dobije koncesiju na poljoprivrednom zemljištu, dužan je prije potpisivanja ugovora sukladno tarifnom broju 2, točkama 2.1.1. i 2.8.1. Tarife naknada za obavljanje usluga iz oblasti izmjere i katastra („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/15), izmiriti troškove cijepanja parcele u iznosu od 200,00 KM (slovima: dvijestotine konvertibilnih maraka) i troškove provođenja promjena u katastru zemljišta u iznosu od 40,00 KM (slovima: četrdeset konvertibilnih maraka)- uplatu izvršiti u ukupnom iznosu 240,00 KM na depozitni račun općine Ljubuški broj 3380002200044268, vrsta prihoda 722516, te dokaz o uplati predočiti prilikom sklapanja ugovora.
 
IX. OBLIK I NAČIN IZRADE PONUDE
Svoje ponude, osobno ili putem pošte natjecatelji upućuju općini Ljubuški, Povjerenstvu
za provođenje postupka za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu, ul. Zrinskofrankopanska 71, 88320 Ljubuški, u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici koja sadrži:
1. naziv /ime i prezime, sjedište/ prebivalište i adresu natjecatelja
2. naznake „Ponuda za javni natječaj za dodjelu  koncesije na poljoprivrednom zemljištu u općini Ljubuški“ i "Ne otvaraj".
 
Ponuditelj je u prijavi za natječaj obvezan naznačiti broj čestice za koju se natječe.
Jedan ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za istu koncesiju.
Sudionici natječaja podnose prijavu na posebnom obrascu koju mogu dobiti u
Imovinsko-pravnoj službi i prilažu potrebnu dokumentaciju navedenu u natječaju.
X. ROK ZA PRIJEM PONUDA
Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 30 (trideset) dana od dana objave u tisku i na oglasnoj ploči Općine Ljubuški.
 
Neblagovremene ili pogrešno označene ponude neće se razmatrati i neotvorene će se vratiti natjecatelju.
Ponude se primaju do 23. svibnja 2016. godine.
Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provođenje postupka za dodjelu
koncesije na poljoprivrednom zemljištu, dana 01. lipnja 2016. godine u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški, s početkom u 11 sati, što je ujedno i poziv zainteresiranim strankama da istom nazoče u zakazano vrijeme.
 
XI.  INFORMACIJE
 
Sve informacije vezane za Natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom na tel. br. 039/835-556 ili u prostorijama Odjela imovinsko pravnih i katastarskih poslova općine
Ljubuški.
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Nevenko Barbarić