ljubuski logo b

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
 
Broj:01/2-05-746/16 
Ljubuški, 15. travnja 2016. godine
 
Na temelju članka 32. Pravilnika o prijavi i ovjeri političkih stranaka, koalicija, neovisnih kandidata, liste neovisnih kandidata i udruga građana za sudjelovanje na neposrednim izborima za vijeća MZ općine Ljubuški ("Službeni glasnik Općine Ljubuški", broj 1/10 i 1/16), Općinsko izborno povjerenstvo Ljubuški, o b j a v l j u j e
 
Izmjena Konačne liste političkih subjekata i kandidata za sudjelovanje na izborima za Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški koji će se održati 08. svibnja 2016. godine 
 
 
I
U Konačnoj listi političkih subjekta i kandidata za sudjelovanje na izborima za Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški, Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški, broj: 01/2-05-746/16  od 08. travnja 2016. godine, na stranici broj 14. u dijelu Vijeće mjesne zajednice Stubica, za politički subjekt HDZ 1990, mjesno područje Stubica- Kosa,  mijenja se i glasi:
 
Stubica – Kosa 
1.    Ivan Pehar -1009994
 
Obrazloženje
 
Objavljuje se izmjena Konačne liste političkih subjekta i kandidata za sudjelovanje na izborima za Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški, Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški, broj: 01/2-05-746/16  od 08. travnja 2016. godine, zbog zamjene kandidata iz razloga propisanih člankom 32.  Pravilnika o prijavi i ovjeri političkih stranaka, koalicija, neovisnih kandidata, liste neovisnih kandidata i udruga građana za sudjelovanje na neposrednim izborima za vijeća MZ općine Ljubuški
 
DOSTAVITI:
1. Na objavu,
2. Pismohrana
 
PREDSJEDNIK,
Stipe Bubalo