ljubuski logo b
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK
 
Broj: 02-23-642/16
Ljubuški, 30. ožujka 2016. godine
 
Na temelju članka 8. Zakona o koncesijama («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke» broj: 13/13), članka 7. Pravilnika o načinu, potrebnoj dokumentaciji i postupku procjene najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke» broj: 21/13), članka 4. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Pročišćeni tekst) (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 9/13) i članka 5. Odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije  za obavljanje poslova prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 2/16), Općinski načelnik r a s p i s u j e 
 
NATJEČAJ za dodjelu koncesije za obavljanje poslova prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Ljubuški
 
 
I. PREDMET KONCESIJE I LOKACIJA
Koncesija se dodjeljuje za poslove prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Ljubuški, te transport komunalnog otpada do sanitarnog odlagališta.
II. VRIJEME NA KOJE SE DODJELJUJE KONCESIJA
Koncesija za poslove prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Ljubuški dodjeljuje se na razdoblje od 12 (dvanaest) godina.
III. IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU
Početni iznos koncesijske naknade u postupku javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje poslova prikupljanja  i odvoza komunalnog otpada na području općine Ljubuški iznosi 15.000,00 KM. Godišnja koncesijska naknada plaća se jednokratno na račun Koncesora najkasnije do 01. prosinca kalendarske godine za tekuću godinu trajanja koncesije.
IV. PRAVO SUDJELOVANJA
Javnom natječaju pod istim uvjetima mogu pristupiti zainteresirane domaće i strane pravne osobe utemeljene i registrirane sukladno zakonima Bosne i Hercegovine.
V.   OPIS PREDMETA KONCESIJE
Predmet koncesije je obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Ljubuški. Komunalna djelatnost prikupljanja i odvoza komunalnog otpada obuhvaća djelatnost prikupljanja, odvojenog prikupljanja i razvrstavanja ambalažnog otpada iz komunalnog otpada, te odvoza do sanitarnog odlagališta komunalnog otpada koji je osigurao Koncesor. Komunalna djelatnost prikupljanja i odvoza komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje i odvoz otpada koji nastaje u kućanstvima, otpada koji nastaje pri čišćenju javnih površina i groblja te ostalog otpada –kućnog smeća sličnog otpadu iz kućanstva koji nastaje u pravnim osobama, ustanovama i uslužnim djelatnostima. Najmanje 6 (šest) puta godišnje potrebno je izvršiti prikupljanje i odvoz glomaznog komunalnog otpada te ga adekvatno zbrinuti. Glomazan otpad nastaje u kućanstvima, stambenim i poslovnim zgradama, a sadrži dijelove starog namještaja, odbačene aparate iz domaćinstva, odbačena vozila, dijelove sanitarne opreme i druge slične odbačene predmete i materijale. Glomazni otpad se odvozi prema dogovorenom programu.
Komunalni otpad treba prikupljati kako slijedi:
- iz kućanstava jednom u tjednu prema godišnjem rasporedu, pražnjenjem odgovarajućih posuda (od 120 litara),
- iz stambenih zgrada tri puta u tjednu prema godišnjem rasporedu, pražnjenjem odgovarajućih posuda,
- iz poslovnih prostora, pravnih osoba i ustanova sukladno međusobnom dogovoru, a najmanje jednom u tjednu.
Za pravne osobe i ustanove količina komunalnog otpada utvrđuje se prema tipskim posudama veličine 240 litara, 360 litara ili 1,100 litara ili više tipskih posuda prema potrebi korisnika. Prikupljeni i odvezeni komunalni otpad (kao i nastali ambalažni, elektronski i ostali otpadi nastali u kućanstvu) treba biti trajno zbrinut na legalnom odlagalištu komunalnog otpada ili zbrinut na adekvatan način po zakonskim propisima. Koncesionar će vršiti obračun i naplatu izvršene usluge od kućanstava i pravnih osoba općine Ljubuški, korisnika komunalne usluge, te godišnje plaćati naknadu za koncesiju Općini Ljubuški. Razmatrat će se samo ponude koje sadrže sve tražene stavke unutar predmeta koncesije odnosno ponude koje sadrže cjelokupan predmet koncesije. Nije dopušteno davati ponude po dijelovima predmeta koncesije.
VI.   KRITERIJ ODABIRA  NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Kriteriji po kojima će se vrednovati svaka ponuda su:
a) Visina ulaganja koncesionara - pri čemu je povoljnija ponuda sa najvišom visinom ulaganja za cijelo vrijeme trajanja koncesije. Iznos ulaganja u prve tri godine ne može biti manji od 250.000,00 KM, te se ponude koje ne budu ispunjavale navedeni uvjet neće ni razmatrati.
b) Cijene pružanja usluga – pri čemu je povoljnija najniža ponuđena cijena usluga, s tim da ponuđene cijene pružanja usluga ne mogu biti više od onih propisanih trenutno važećom Odlukom o cijeni prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 2/15). U suprotnom, ponuda se neće ni razmatrati.
c) Visini ponuđene naknade za koncesiju - pri čemu je povoljnija najviša ponuđena cijena godišnje naknade za koncesiju. Minimalni ponuđeni iznos naknade ne smije biti manji od 15.000,00 KM, te se ponude koje ne budu ispunjavale navedeni uvjet, neće ni razmatrati.
 
Udjel kriterija a) je 60%, a utvrđuje se na temelju visine ulaganja na način da se vrijednost ponuđenog ulaganja (Vpu) podijeli s vrijednošću najviše ponuđenog iznosa  ulaganja (Vpumax) te pomnoži s maksimalnim brojem bodova za ovaj kriterij (60). Dobiveni iznos predstavlja broj bodova koji je ponuditelj dobio za ponuđenu visinu i dinamiku ulaganja (V1).            
Udjel kriterija b) je 30%, a utvrđuje se na način da najniža ponuđena cijena pružanja usluga nosi maksimalni broj bodova, a broj bodova ostalih ponuditelja dobije se na načina da se najniža cijena pružanja usluga (Vcpumin) podjeli s njihovom cijenom (Vcpu) i pomnoži s maksimalnim brojem bodova (30). Dobiveni iznos predstavlja broj bodova koji je ponuditelj dobio za ponuđenu cijenu pružanja usluga (V2). Cijena je zbir referentnih cijena.
Udjel kriterija c) je 10% a utvrđuje se na način da se vrijednost ponuđene naknade za koncesiju (Vnk) podijeli sa vrijednošću najviše ponuđene naknade za koncesiju (Vnkmax), te pomnoži s maksimalnim brojem bodova za ovaj kriterij (10). Dobiveni iznos predstavlja broj bodova koji je ponuditelj dobio za ponuđenu naknadu za koncesiju (V3).
Dobiveni bodovi kriterija a),  b) i c) se zbrajaju, a najpovoljnija je ponuda sa najvećim prikupljenim brojem bodova.
Povjerenstvo za provođenje postupka za dodjelu koncesije provest će javno otvaranje ponuda za davanje koncesije, usporediti pristigle ponude, utvrditi prihvatljive ponude i na osnovu kriterija za odabir, donijeti odluku o prijedlogu za odabir najpovoljnije ponude te sa istim upoznati Općinskog načelnika.
Ponuditelj koji ostvari najveći broj bodova prema kriteriju bodovanja i čija ponuda zadovoljava sve tražene zakonske, stručne i financijske uvjete tražene u javnom natječaju izabrat će se za najpovoljnijeg ponuditelja.
VII. JAMČEVINA
Iznos obvezne jamčevine za sudjelovanje u postupku za dodjelu koncesije je 4.000,00 KM. Jamčevina se uplaćuje s naznakom „Jamčevina za natječaj za dodjelu koncesije“ na depozitni račun Općine Ljubuški broj: 3380002200044268, vrsta prihoda 721119, otvoren kod Unicredit banke d.d. Mostar.
Uplaćeni iznos jamčevine koja služi za pokriće troškova postupka dodjele koncesije ne vraća se ponuditelju koji bude najuspješniji u postupku dodjele predmetne koncesije, dok se svim ostalim ponuditeljima vraća.
VIII. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Ponuditelj mora u ponudi dostavit dokumente kojima dokazuje ispunjenje zakonskih, stručnih, tehničkih, financijskih i drugih uvjeta propisanih u ovom natječaju:
1. Naziv i točnu adresu ponuditelja (mjesto, ulica i broj, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt i druge relevantne podatke ponuditelja) - Prilog I
2. Ovjerena preslika rješenja ili aktualni izvod iz sudskog registra o upisu u sudski registar za predmetnu  djelatnost  sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima, kao dokaz da ponuditelj ima pravo obavljanja djelatnost koja je predmet koncesije,
3. Ovjerena preslika potvrde (uvjerenja) o poreznoj registraciji (ID broj),
4. Ovjerena preslika potvrde (uvjerenja) o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (PDV broj),
5. Potvrdu (uvjerenje) mjerodavnih tijela o izmirenim poreznim obavezama po osnovu izravnih i neizravnih poreza, utvrđenih zakonom (original ili ovjerena kopija),
6. Potvrdu (uvjerenje) mjerodavnih tijela o izmirenim obvezama koje se odnosne na mirovinsko i invalidsko osiguranje (original ili ovjerena kopija),
7. Potvrdu (uvjerenje) mjerodavnih tijela o izmirenim obavezama koje se odnose na plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje (original ili ovjerena kopija),
8. Izjava ponuditelja da nije bio neuspješan u izvršavanju ugovora o koncesiji u protekle 3 (tri) godine - Prilog V
9. Potvrda (uvjerenje) mjerodavnog suda da ponuditelj nije pod stečajem ili likvidacijom,
10. Potvrdu (uvjerenje) mjerodavnog suda da odgovorna osoba nije u posljednjih pet (5) godina osuđivana zbog kršenja propisa kojima se sankcioniraju gospodarski prijestupi odnosno prekršaji,
11. Listu referenci ponuditelja (lista glavnih usluga pruženih u posljednje tri godine, s ukupnim vrijednostima, iznosima, datumima i primateljima),
12. Ovjerena preslika bilance stanja i uspjeha za 2014. i 2015. godinu, 
13. Popis kvalificirane strukture zaposlenih i njihove reference,
14. Popis raspoložive opreme ponuditelja:
- dokaz da je ponuditelj vlasnik najmanje 5 (pet) komunalnih vozila i druge odgovarajuću opreme kojom raspolaže u svrhu obavljanja poslova prikupljanja i odvoza komunalnog otpada, dostaviti presliku knjižica vozila i prometne dozvole,
15. Gospodarski program ulaganja (opis projekta mora sadržavati iznos i dinamiku ulaganja),
16. Ponuda iznosa koncesijske naknade - Prilog II
17. Ponuđene cijene prikupljanja i odvoza komunalnog otpada - Prilog III
18. Jamstvo za dobro ispunjenje ugovornih obaveza i naplatu koncesije – Prilog V
19. Dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu 4.000,00 KM,
20. Popunjen Nacrt Ugovora – Prilog VI.
Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj preslici, a ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude. Ponuditelji su dužni dostaviti ponude u predloženom obliku sa ispunjenim svim stavkama odnosno traženim podacima, bez ikakvih izmjena. Svi dokazi i prilozi iz točke VIII ovog Natječaja su obvezni prilozi, te ponuditelji koji ih ne dostave će biti isključeni iz daljnjeg postupka dodjele koncesije..
IX. OBLIK I NAČIN IZRADE PONUDE
Ponuditelj kompletira ponudu sukladno uvjetima iz javnog natječaja. Original i presliku ponude prikladno uvezano stavljaju se u odvojene omotnice, te u jednoj neprovidnoj omotnici dostavljaju osobno ili putem pošte Općini Ljubuški, Povjerenstvu za provođenje postupka dodjele koncesije za obavljanje poslova prikupljanja i odvoza komunalnog otpada, Ulica Zrinskofrankopanska 71, 88 320 Ljubuški. Omotnica mora biti zatvorena i zapečaćena i sadržavati:
1. Naziv/ime i prezime i sjedište/adresu prebivališta ponuditelja
2. Naznaku ''Ponuda za javni natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje poslova prikupljanja i odvoza komunalnog otpada u općini Ljubuški'' i ''Ne otvaraj''
Ponuda, mora biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i tiskarska literatura koju dostavi ponuditelj mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj upotrebi, pod uvjetom da se uz njih dostavi službeni prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda. Ponuda treba biti otipkana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude trebaju biti čvrsto uvezani, s naznačenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno od osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuditelja. Jedan ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu na istom javnom natječaju. Općina Ljubuški ne snosi nikakve troškove ponuditeljima vezano za troškove izrade ponude.
Napomena: U slučaju da ponuditelji ne postupe sukladno gore navedenim zahtjevima ponuda će se smatrati formalno i pravno neispravna i ista se neće razmatrati, te će se neotvorena vratiti ponuditelju.
X. JAMSTVO ZA OSIGURANJE NAPLATE NAKNADE ZA KONCESIJU
Ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potpisanu izjavu za davanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora i naplate koncesijske naknade.
Jamstvo za osiguranje naplate za koncesiju daje se u obliku izjave da će najpovoljniji ponuditelj ako mu bude dodijeljena koncesija neposredno prije potpisivanja ugovora dostaviti koncesoru mjenicu na 100.000,00 KM (stotisuća konvertibilnih maraka) kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Izjava je propisana od strane davatelja koncesije i sastavni je dio natječajne dokumentacije. PrilogV
XI. PODUGOVARANJE
Podugovaranje u bilo kojem elementu predmeta ove koncesije nije dozvoljeno.
XII.  ROK ZA PRIJEM PONUDA
Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objave u tisku i na oglasnoj ploči Općine Ljubuški, odnosno do 29.04. 2016. godine. Javno otvaranje ponuda biti će 03.05.2016. godine u 12 sati, u prostorijama Općine Ljubuški, što je ujedno i poziv zainteresiranim strankama da istom nazoče u zakazano vrijeme. Sve ponude koje budu pristigle poslije naznačenog roka, bez obzira kad su  poslane, neće biti uzete u razmatranje.
XIII. OBAVIJEST  O ODABIRU
Ponuditelji će biti obaviješteni o rezultatima natječaja, u svakom slučaju, najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.
XIV. PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE
Sudionici natječaja, potrebnu dokumentaciju za pripremanje ponuda mogu preuzeti na prijemu Općine Ljubuški ili u uredu broj 1 Općine Ljubuški (zgrada Općinske vijećnice) svakim radnim danom od 07.30 do 15.30 sati. 
XV. DODATNE INFORMACIJE
Sve informacije vezane za Natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom na telefon broj: 039/835-554 ili u uredu broj 1 Općine Ljubuški (zgrada Općinske vijećnice). 
 
OPĆINSKI NAČELNIK
Nevenko Barbarić, v.r.