ljubuski logo b
Na temelju članka 33. Odluke o izborima za Vijeća MZ općine Ljubuški („Službeni glasnik općine Ljubuški“, broj 1/10 i 4/11), Općinsko izborno povjerenstvo Ljubuški, d o n o s i

NAPUTAK o rokovima i redoslijedu aktivnosti održavanja izbora za članove Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški
I.
Općinsko vijeće Ljubuški na  XXXII sjednici, održanoj  29. siječnja 2016. godine donijelo je Odluku o raspisivanju i održavanju izbora za članove Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški, broj: 01-02-274/16. Izbori za Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški održat će se 08.svibnja (nedjelja) 2016. godine u vremenu od 08,00 – 16,00 sati.
II.

Rokovi teku od  22. veljače 2016. godine (ponedjeljak).
1.) Prijave za ovjeru političkih stranaka,  neovisnih kandidata i udruga podnose se Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 60 dana do dana održavanja izbora, odnosno do 10. ožujka 2016. godine (srijeda) do  14,00 sati.
2.) Zahtjevi za  ovjeru liste neovisnih kandidata i koalicija podnose se OIP-u najkasnije u roku od  40 dana prije dana održavanja izbora  odnosno do 29. ožujka 2016. godine (utorak)  do 14,00  sati.
3.) Prijavu kandidacijskih listi političkih stranaka, koalicija i lista neovisnih kandidata  za Vijeće mjesnih zajednica ovjereni politički subjekti podnose OIP-u  40 dana prije dana održavanja izbora odnosno do 29. ožujka 2016. godine (utorak) do 14,00 sati.
4.) Ždrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima obavit će se u sjedištu OIP-a, odnosno u prostorijama Gradske vijećnice dana 06. travnja 2016. godine (srijeda) u 14,00 sati.
5.) Odluku o ovjeri kandidata za članove Vijeća mjesnih zajednica OIP donosi najkasnije u roku od 10 dana od dana podnošenja prijava, odnosno najkasnije do 08. travnja 2016. godine.
6.) Objavljivanje broja upisanih birača u Središnji birački popis za Mjesne zajednice za koje se provode izbori obavit će se neposredno nakon dostave popisa od SIP BiH.
7.) Imenovanje članova biračkih odbora vrši Općinsko izborno povjerenstvo sukladno sljedećim rokovima:
- OIP dostavlja svim ovjerenim političkim subjektima  poziv da nazoče postupku ždrijebanja za određivanje zastupljenosti političkih subjekata u biračkim odborima najkasnije 30 dana prije dana održavanja izbora, odnosno do 08. travnja 2016. godine.
- Ždrijebanje za određivanje zastupljenosti političkih subjekata u biračkim odborima obavlja se najkasnije u roku od  25 dana prije dana održavanja izbora, odnosno do 13. travnja 2016. godine.
- Politički subjekti dostavljaju prijedloge kandidata za članstvo u biračkim odborima najkasnije 20 dana prije dana održavanja izbora, odnosno do 18. travnja 2016. godine.
- OIP imenuje članove biračkih odbora najkasnije u roku od 15 dana prije dana održavanja izbora.
- Obuka članova biračkih odbora održat će se u razdoblju od najkasnije 8 dana do dana  održavanja izbora.
8.) Objava konačnih listi kandidata na  oglasnoj ploči obavit će se najkasnije 25 dana prije dana održavanja izbora odnosno do 13. travnja 2016. godine.
9.) Određivanje lokacija biračkih mjesta objavu i dostavu podataka o određenim lokacijama OIP obavit će najkasnije u roku od 15 dana prije dana održavanja izbora.
10.) Medijsko predstavljanje političkih subjekata počinje 15 dana prije dana održavanja izbora.
11.) Zahtjevi za akreditaciju promatrača političkih subjekata i udruga građana podnose se OIP najkasnije 7 dana prije održavanja izbora.
12.) Zabrana objavljivanja rezultata ispitivanja javnog mijenja počinje 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno u razdoblju od 06. svibnja 2016. godine do 08. svibnja 2016. godine do zatvaranja biračkih mjesta. 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta do njihova zatvaranja političkim subjektima se zabranjuje sudjelovanje u javnim političkim aktivnostima.
13.) Birački odbori vrše dostavu rezultata glasovanja i kompletan izborni materijal OIP-u najkasnije u roku od  4 sata po zatvaranju biračkih mjesta odnosno do 08. svibnja 2016. godine do 20,00 sati.
14.) Preliminarni neslužbeni i nekompletni rezultati izbora za Vijeća mjesnih zajednica OIP će objaviti  09. svibnja 2016. godine do 16,00 sati.
15.) Utvrđivanje i objavu rezultata izbora za Vijeća mjesnih zajednica OIP će objaviti  najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja izbora, odnosno do 23. svibnja 2016. godine.

III.
Prijave se podnose u sjedištu OIP-a. Prijave podnesene nakon isteka utvrđenih rokova ili podnesene putem pošte biti će odbijene od strane OIP-a. Obrasci za prijavu nalaze se na službenoj web stranici Općine Ljubuški www.ljubuski.ba

IV.
Ovaj Naputak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči općine Ljubuški.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj: 01-05-423/16
Ljubuški, 22. veljače 2016. godine

Predsjednik
Stipe Bubalo, v.r.