ljubuski logo b

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-24-310/16
Ljubuški, 04. siječanj 2016. godine

Na temelju članka 8. Zakona o koncesijama ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 13/13), Pravilnika o načinu, potrebnoj dokumentaciji i postupku procjene najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 21/13) i članka 5. Odluke o pokretanju postupaka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški broj: 01-02-268/16 od 29.01.2016. godine, Općinski načelnik  r a s p i s u j e

NATJEČAJ

za dodjelu Koncesije na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški


I. PREDMET KONCESIJE I LOKACIJA
Koncesija se dodjeljuje na poljoprivrednom zemljištu koje se nalazi na parcelama označenim kao:

                                                               IZNOS JAMČEVINE (u KM)
k.č. br. 732/9, u površini od 10.000 m2, K.O. Stubica                           30,00
k.č. br. 732/10, u površini od 100.000 m2, K.O. Stubica                        300,00
k.č. br. 2149/21, u površini od 27.264 m2, K.O. Vojnići-Dole                    81,79
k.č. br. 239/31, u površini od 7.980 m2, K.O. Vojnići-Dole                      23,94
k.č. br. 240/7, u površini od 21.724 m2, K.O. Zvirići                           65,17
k.č. br. 240/8, u površini od 35.555 m2, K.O. Zvirići                          106,67
k.č. br. 240/9, u površini od 27.400 m2, K.O. Zvirići                           82,20
k.č. br. 240/10, u površini od 20.237 m2, K.O. Zvirići                          60,71
k.č. br. 675/9, u površini od 16.728 m2, K.O. Zvirići                           50,18
k.č. br.192/108, u površini od 14.500 m2, K.O. Studenci                         43,50
k.č. br. 424/71, u površini od 20.000 m2, K.O. Hrašljani                        60,00
k.č. br. 424/70, u površini od 30.000 m2, K.O. Hrašljani                        90,00
k.č. br. 424/69, u površini od 192.880 m2, K.O. Hrašljani                      578,64
k.č. br. 468/100, u površini od 6.114 m2, K.O. Hrašljani                        18,34
k.č. br. 424/66, u površini od 21.586 m2, K.O. Hrašljani                        64,76
k.č. br. 2460/3, u površini od 23.500 m2, K.O. Radišići Gornji                  70,50
k.č. br. 714/40, u površini od 5.100 m2, K.O. Hardomilje                        15,30
k.č. br. 406/37, u površini od 16.090 m2, K.O. Hardomilje                       48,27
k.č. br. 13/4, u površini od 10.000 m2, K.O. Stubica                            30,00
k.č. br. 21/7, u površini od 24.265 m2, K.O. Stubica                            72,80
k.č. br. 21/8, u površini od 10.326 m2, K.O. Stubica                            30,98
k.č. br. 1372/16, u površini od 8.790 m2, K.O. Cerno                            26,37
k.č. br. 1372/17, u površini od 12.000 m2, K.O. Cerno                           36,00
k.č. br. 1372/18, u površini od 15.500 m2, K.O. Cerno                           46,50
k.č. br. 106/2, u površini od 5.795 m2, K.O. Cerno                              17,39
k.č. br. 8/53, u površini od 27.060 m2, K.O. Cerno                              81,18
k.č. br. 8/47, u površini od 18.000 m2, K.O. Cerno                              54,00
k.č. br. 8/48, u površini od 13.200 m2, K.O. Cerno                              39,60
k.č. br. 192/83, u površini od 5.000 m2, K.O. Studenci                          15,00

II. VRIJEME NA KOJE SE DODJELJUJE KONCESIJA
Koncesija se dodjeljuje  na razdoblje od 30 (trideset) godina.

III. IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU
Početni iznos koncesijske naknade u postupku javnog natječaja za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu iznosi 300,00 KM/ha. Nakon sklapanja ugovora o koncesiji, koncesionar se oslobađa plaćanja godišnje koncesijske naknade u trajanju:
a) za višegodišnje nasade voćarskih i vinogradarskih kultura- 2 (dvije) godine,
b) za višegodišnje nasade aromatičnog, ljekovitog, začinskog bilja i bobičastog voća- 1 (jednu) godinu,
c)  za proizvodnju povrća u zaštićenom i na otvorenom prostoru - 1 (jednu) godine.
Po isteku vremenskog perioda iz stavka 2. ovog članka koncesionar plaća cjelokupni iznos godišnje koncesijske naknade  sukladno stavku 1.ovog članka.

IV. PRAVO SUDJELOVANJA
Javnom natječaju mogu pod istim uvjetima mogu pristupiti zainteresirane domaće i strane pravne osobe utemeljene i registrirane sukladno zakonima Bosne i Hercegovine, ili fizičke osobe koje obavljaju registriranu poljoprivrednu djelatnost.

V.  OPIS PROJEKTA
Koncesija na poljoprivrednom zemljištu dodjeljuje se u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje. Planirana poljoprivredna proizvodnja realizirat će se  kao revitalizacija zapuštenog dijela poljoprivrednog zemljišta i organiziranje proizvodnje poljoprivrednih  kultura na navedenim česticama.

VI.  KRITERIJI ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Kriteriji po kojima će se vrednovati svaka ponuda su: visina iznosa koncesijske naknade po hektaru, visina novčanih ulaganja po hektaru, dinamika realizacije gospodarskog programa, utjecaj na povećanje zaposlenosti (broj novih radnih mjesta). Prvenstvo na natječaju stječe onaj sudionik koji po kriterijima prikupi najveći broj bodova.
1. Iznos koncesijske naknade od strane ponuditelja - broj bodova 85
Maksimalan broj bodova (85) će se dodijeliti ponuditelju koji je predložio najvišu cijenu. Drugi ponuditelj će u skladu s tim dobiti broj bodova prema sljedećoj formuli:

P = Pt / P1 x 85 pri čemu je:

P=  broj bodova koji je ponuditelj dobio za ponuđenu cijenu,
P1= najviša cijena koja je ponuđena u postupku natječaja
Pt= cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene
(85 maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu)

2. Visina novčanih ulaganja po jedinici površine/ha - broj bodova 5
Maksimalan broj bodova (5) će se dodijeliti ponuditelju koji predloži najvišu cijenu ulaganja. Drugi ponuditelj će u skladu s tim dobiti broj bodova prema sljedećoj formuli:

P= Pt / P1 x 5 pri čemu je:

P = broj bodova koji je ponuditelj dobio za ponuđenu cijenu ulaganja
P1= najviša cijena koja je ponuđena u ulaganju po jedinici površine/ha
Pt = cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocijene
(5 maksimalan broj bodova koji je dodijeljen  ponuđaču koji je ponudio najvišu cijenu)                                                                                                                                 

3. Dinamika realizacije gospodarskog programa - broj bodova 5
-realizacija gospodarskog programa više od 4 godine             1 bod
-realizacija gospodarskog programa do 4 godine                  2 boda   
-realizacija gospodarskog programa do 3 godine                  3 boda  
-realizacija gospodarskog programa do 2 godine                  4 boda  
-realizacija gospodarskog programa do 1 godine                  5 bodova 

4. Utjecaj na povećanje zaposlenosti - broj bodova 5
-gospodarski program osigurava do 3 nova radna mjesta           1 bod
-gospodarski program osigurava od 4 do 7 novih radnih mjesta    2 boda
-gospodarski program osigurava od 8 do 15 novih radnih mjesta   3 boda
-gospodarski program osigurava od 16 do 25 novih radnih mjesta  4 boda
-gospodarski program osigurava preko 26 novih radnih mjesta     5 bodova

VII. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Ponuda mora sadržavati:

- za fizičke osobe:

1.  Ispunjen prijavni obrazac,
2.  Dokaz o uplaćenoj jamčevini od 10% iznosa početne koncesijske naknade po jednom hektaru  (uplatiti na depozitni račun općine Ljubuški broj 3380002200044268 - vrsta prihoda 721119),
3. Ovjerenu presliku osobne iskaznice,
4. Potvrda ili rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti,
5. Uvjerenje o prebivalištu,
6. Uvjerenje iz porezne uprave o izmirenim obvezama (ne starije od 3 mjeseca),
7. Uvjerenje sa suda da se ne vodi kazneni postupak,
8. Kopiju katastarskog plana čestice na koju se ponuda  odnosi,
9. Gospodarski program korištenja zemljišta (opis projekta  koji mora sadržavati prosječna ulaganja po jedinici površine/ ha, dinamiku realizacije gospodarskog programa i planirani broj zaposlenih),
10. Ponudu iznosa koncesijske naknade, a koja ne može biti manja od novčanog iznosa sukladnog članku 3. ovog Natječaja.

- za pravne osobe:

1. Ispunjen prijavni obrazac,
2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini od 10% iznosa početne koncesijske naknade po jednom hektaru (uplatiti na depozitni račun općine Ljubuški broj: 3380002200044268 - vrsta prihoda 722611),
3. Ovjerenu presliku rješenja o registraciji  pravnog subjekta kojeg je izdao nadležni sud,
4. Ovjerena preslika uvjerenja o poreznoj  registraciji,
5. Ovjerena preslika obavijesti o razvrstavanju pravnog subjekta prema djelatnosti,
6. Uvjerenje iz porezne uprave o izmirenim obvezama (ne starije od 3 mjeseca),
7. Potvrda suda da odgovorna osoba pravne osobe ponuditelja nije u posljednjih 5 (pet) godina osuđivana zbog kršenja propisa kojima se sankcioniraju gospodarski prekršaji (izdaje nadležni općinski sud),
8. Kopiju katastarskog plana čestice na koju se ponuda odnosi,
9. Gospodarski program korištenja zemljišta  (opis projekta koji mora sadržavati prosječna ulaganja po jedinici površine/ ha, dinamiku realizacije gospodarskog programa i planirani broj zaposlenih),
10. Ponudu iznosa koncesijske naknade, a koja ne može biti manja od novčanog iznosa sukladnog članku 3. ovog Natječaja.
Podnesena dokumentacija se ne vraća ponuditeljima.

VIII. JAMČEVINA I TROŠKOVI CIJEPANJA PARCELE I PROVOĐENJA PROMJENA U KATASTRU
Uplaćeni iznos jamčevine koja služi za pokriće troškova postupka koncesije, sukladno čl. 2 Pravilnika o naknadama za rad povjerenstva, iznos jamčevine za natječaj i iznos jamčevine za uredno izvršenje ugovora o koncesiji ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 3/14), vraća se ponuditelju koji ne dobije koncesiju na poljoprivrednom zemljištu u iznosu od 50% uplaćenih sredstava jamčevine. Ponuditelj koji dobije koncesiju na poljoprivrednom zemljištu, dužan je prije potpisivanja ugovora sukladno tarifnom broju 2, točkama 2.1.1. i 2.8.1. Tarife naknada za obavljanje usluga iz oblasti izmjere i katastra („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/15), izmiriti troškove cijepanja parcele u iznosu od 200,00 KM (slovima: dvijestotine konvertibilnih maraka) i troškove provođenja promjena u katastru zemljišta u iznosu od 40,00 KM (slovima: četrdeset konvertibilnih maraka)- uplatu izvršiti u ukupnom iznosu 240,00 KM na depozitni račun općine Ljubuški broj 3380002200044268, vrsta prihoda 722516, te dokaz o uplati predočiti prilikom sklapanja ugovora.

IX.  OBLIK I NAČIN IZRADE PONUDE
Svoje ponude, osobno ili putem pošte natjecatelji upućuju općini Ljubuški, Povjerenstvu za provođenje postupka za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu, ul. Zrinskofrankopanska 71, 88320 Ljubuški, u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici koja sadrži:
1. naziv /ime i prezime, sjedište/ prebivalište i adresu natjecatelja
2. naznake „Ponuda za javni natječaj za dodjelu  koncesije na poljoprivrednom zemljištu u općini Ljubuški“ i "Ne otvaraj".
Ponuditelj je u prijavi za natječaj obvezan naznačiti broj čestice za koju se natječe. Jedan ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za istu koncesiju. Sudionici natječaja podnose prijavu na posebnom obrascu koju mogu dobiti u Imovinsko-pravnoj službi i prilažu potrebnu dokumentaciju navedenu u natječaju.

X. ROK ZA PRIJEM PONUDA
Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 30 (trideset) dana od dana objave u tisku i na oglasnoj ploči Općine Ljubuški. Neblagovremene ili pogrešno označene ponude neće se razmatrati i neotvorene će se vratiti natjecatelju. Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provođenje postupka za dodjelu
koncesije na poljoprivrednom zemljištu, dana 11. ožujka 2016. godine u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški, s početkom u 11 sati, što je ujedno i poziv zainteresiranim strankama da istom nazoče u zakazano vrijeme.

XI.  INFORMACIJE
Sve informacije vezane za Natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom na tel. br. 039/835-556 ili u prostorijama Odjela imovinsko pravnih i katastarskih poslova općine
Ljubuški.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nevenko Barbarić