Na temelju članka 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i članak 132. Statuta Grada Ljubuškog (''Službeni glasnik Grada Ljubuški'', broj: 6/19), a u skladu sa Proračunom Grada Ljubuškog za 2021. godinu (''Službeni glasnik Grada Ljubuškog'', broj 9/20), Gradonačelnik Grada Ljubuškog  je donio

Plan javnih nabava Grada Ljubuškog za 2021. godinu