Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Stručnog savjetnika za javne nabave, broj: 02-05-722-5/20 od 13. ožujka 2020. godine, u postupku javne nabave ''Izrada glavnog projekta vodovoda i kanalizacije i Elaborata zaštite od požara i zaštite na radu'', Gradonačelnik donosi

Odluku o dodjeli ugovora