Na temelju članka 69. stavak 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-720/20 od 11. ožujka 2020. godine, u postupku javne nabave ''Nabava repariranih računala'', objavljenog dana 12. ožujka 2020. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-7-1-18-3-4/20, Gradonačelnik je donio

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE