ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-2380-2/19  od 28. listopada 2019. godine, u postupku javne nabave ''Građevinsko zanatski radovi u SDC Zvirići'', objavljenog dana 29. listopada 2019. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-47-3-30/19, Gradonačelnik je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-2377-2/19  od 28. listopada 2019. godine, u postupku javne nabave ''Izgradnja i opremanje kapaciteta za hlađenje u SDC Zvirići'', objavljenog dana 29. listopada 2019. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-46-3-29/19, Gradonačelnik je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-2719-9/19 od 17. prosinca 2019. godine, u postupku javne nabave „Ravnanje i trasiranje terena kod prečistača“, Gradonačelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-2701-9/19 od 10. prosinca 2019. godine, u postupku javne nabave „Izrada projektne dokumentacije - idejni i glavni projekt mliječnog restorana sa svim sadržajima prema idejnom rješenju“, Gradonačelnik donosi

Opširnije...