ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Gradu Ljubuškom (''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuškog'', broj: 3/17 i 6/20), a na Preporuku Stručnog savjetnika za javne nabave, broj: 02-05-723-6/21 od 05.ožujka 2021. godine, u postupku javne nabave ''Nabava poklon bona za Dan žena'', Gradonačelnik Grada Ljubuškog je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Gradu Ljubuškom (''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuškog'', broj: 3/17 i 6/20), a na Preporuku Stručnog savjetnika za javne nabave, broj: 02-05-393-6/21 od 09. veljače 2021. godine, u postupku javne nabave ''Usluga održavanja programa Datanova i Docunova'', Gradonačelnik Grada Ljubuškog je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Gradu Ljubuškom (''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuškog'', broj: 3/17 i 6/20), a na Preporuku Stručnog savjetnika za javne nabave, broj: 02-05-797-6/21 od 18.ožujka 2021. godine, u postupku javne nabave ''Nabava opreme i repromaterijala za službe za zaštitu i spašavanje'', Gradonačelnik Grada Ljubuškog je donio

Opširnije...

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Gradu Ljubuškom (''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuški'', broj: 3/17 i 6/20), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02-05-410-1/21  od 04. veljače 2021. godine, u otvorenom postupku javne nabave ''Nabava lož ulja za potrebe Gradske uprave Ljubuški i osnovnih škola na području grada Ljubuškog'' objavljenog dana 04. veljače 2021. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-1-3-3-4/21,  Gradonačelnik je donio

Opširnije...