kapitalne investicije

Plan kapitalnih investicija 2014.-2018.

procjena ugrozenosti podrucja ljubuski

Procjena ugroženosti područja općine Ljubuški od prirodnih i drugih nesreća

 

Materijal koji se nalazi u prilogu predstavlja četverogodišnji Plan kapitalnih investicija općine Ljubuški (PKI), koji obuhvaća razdoblje od 2014. – 2018. godine.

U poglavlju III Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća , ĉl. 29. – 31. propisana su prava i dužnosti tijela Općine odnosno Grada

 

Preuzmite prilog

Preuzmite prilog  
     
     
     

progra zastite od prirodnih nesreca

Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Ljubuški za razdoblje za razdoblje od 2013. do 2017. godine.

 

sporazum o suradnji i partnerstvu

Sporazum o suradnji i partnerstvu između općine Ljubuški i nevladinih-neprofitnih organizacija

 

 
Predstavlja okvirni i temeljni dokument, kojim će se, u procesu razvoja i izgradnje sustava zaštite i spašavanja, unaprijediti provedba Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Strane potpisnice ovog sporazuma su suglasne da se u međusobnoj suradnji pridržavaju zajedničkih vrijednosti i građanskih inicijativa  
Preuzmite prilog Preuzmite prilog  
     
     
     

sporazum o suradnji i partnerstvu

Strategija partnerstva općine Ljubuški s građanima općine Ljubuški

 

kapitalne investicije

 Integrirana Strategija razvoja opcine Ljubuski 2014-2024

 
Strategija partnerstva je dokument Čije će donošenje omogućiti institucionalizaciju partnerstva izmedu lokalne samouprave i gradanskog društva kojeg čine gradani pojedinci,
interesne skupine građana, udruge građana, kao i mjesnih zajednica općine Ljubuški.
Integrirana Strategija razvoja općine Ljubuški 2014-2024 je pripremljena u sklopu Projekta integriranog lokalnog razvoja u Bosni i Hercegovini (BiH) koji predstavlja zajedničku inicijativu Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH i Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC)  
Preuzmite prilog  Preuzmite prilog  
     
     
     
statut bj 1    

Statut Općine Ljubuški

   
Statutom općine Ljubuški (u daljnjem tekstu: Statut) sukladno Ustavu
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustav Federacije),
Ustavu Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ustav Županije) i zakonodavstvu,
uređuju se ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda, suradnja s ombudsmanima, samoupravni djelokrug općine Ljubuški, ustroj općinske vlasti, izravno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima, mjesna samouprava, suradnja s drugim općinama i udruživanje
općina, imovina i financiranje lokalne samouprave, propisi i drugi akti općine Ljubuški, upravni nadzor, donošenje Statuta općine Ljubuški i druga pitanja od značenja za ostvarivanje lokalne samouprave.
   
 Preuzmite prilog